Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Be my Happy Bean”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Be my Happy Bean” („Konkurs”) jest właściciel sklepu internetowego bemybean.pl, czyli Łukasz Stachurski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „BeMyBean Łukasz Stachurski”, adres ul. Na Dołach 8, 30-704 Kraków, NIP: 8681932423, zwanym dalej w tym regulaminie “BeMyBean”, “Organizator”, “my”, “nam”.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności gospodarczej lub których udział w Konkursie pozostaje bez związku z prowadzoną działalnością (“Uczestnik”). Biorąc udział w Konkursie, oświadczasz, że spełniasz warunki udziału i zobowiązujesz się do przestrzegania tego regulaminu („Regulamin”).

3. Nagrodami w Konkursie są następujące nagrody rzeczowe, spośród których jedna zostanie przyznana każdemu z czterech Laureatów Konkursu, w zależności od zajętego przez laureata miejsca (“Nagroda”):

a) Subskrypcja na darmową kawę do końca roku 2024!

W wymiarze jednej paczki miesięcznie 250g dla kaw dedykowanych pod filtr lub dwóch paczek miesięcznie 250g dla kaw dedykowanych pod espresso. ( W każdym miesiącu możliwość ponownego wyboru z tych dwóch opcji)

b) Warsztaty i samodzielne wypalanie kaw na naszym samplerowym piecu, trzech zasypów kaw o objętości 250g, które później zabierasz do domu!

c) Voucher o wartości 500 PLN do kliniki kosmetologicznej Holistic Institute w Krakowie.

d) Dwa bilety na koncert Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest BeMyBean.

5. Nagrody mogą zostać wykorzystane przez Laureata konkursu przez rok od otrzymania wyników konkursu.

6. Konkurs trwa od 8 lutego 2024 roku do 8 marca 2024 roku do godziny 23:59 czasu polskiego („Okno Konkursowe”).

7. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie musi w czasie Okna Konkursowego wykonać wszystkie niżej opisane czynności, składające się na zadanie konkursowe (“Zadanie Konkursowe”):

a) Kupić konkursową kawę „Happy Bean” w sklepie BeMyBean.pl link do kawy: https://bemybean.pl/produkt/happy-bean-kawa-konkursowa/. Oraz zachować dokument w formie paragonu w przypadku zakupu kawy stacjonarnie lub numer zamówienia w przypadku zamówień internetowych.

b) Odpowiedzieć na pytania zadane w formularzu konkursowym, wypełniając co najmniej wszystkie obligatoryjne pola, dostępnym pod adresem: https://forms.gle/1ywmVMzC6p2gVjuEA

c) Przesłać formularz klikając w przycisk “Prześlij”.

8. Zadanie Konkursowe musi zostać wykonane przed zakończeniem Okna Konkursowego. Zastrzegamy prawo do wykluczenia z Konkursu uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa, w tym zwłaszcza w sytuacjach, kiedy uczestnik Konkursu narusza dobra osobiste innych osób czy w inny sposób narusza zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. Uczestnicy udzielający odpowiedzi używając wulgarnych słów, naruszając dobra osobiste jakichkolwiek osób, wyrażając się negatywnie na temat BeMyBean lub ich pracowników, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.

9. Konkurs wymaga od Uczestników wiedzy z zakresu surowca, jakim jest kawa, w związku z czym ma on charakter edukacyjny i promocyjny.

10. BeMyBean informuje, że kawa Happy Bean jest produktem limitowanym.

11. Po zakończeniu Okna Konkursowego przedstawiciel BeMyBean przeanalizuje formularze z odpowiedziami Uczestników i na podstawie klucza odpowiedzi, ustali poprawność odpowiedzi i przyznają za nie punkty. Uczestnik, który uzyska najwięcej punktów i zrobi to w najkrótszym możliwym czasie wygrywa Konkurs i zajmuje I miejsce. Uczestnicy z drugim, trzecim i czwartym wynikiem (największą ilością punktów oraz najszybszym czasem złożenia formularza) zajmą odpowiednio II, III i IV miejsce.

12. W razie równej liczby punktów Nagrodę wygrywa Uczestnik który najwcześniej wypełnił i wysłał formularz konkursowy (liczy się data i godzina wysłania), o którym mowa w pkt 7c Regulaminu.

13. BeMyBean po wyłonieniu Uczestników z czterema najwyższymi(?) wynikami (największą ilością punktów i najszybszym czasem odpowiedzi) (“Laureaci”), skontaktuje się z nimi i poinformuje ich o wygranej, wykorzystując do tego adres e-mail wskazany w formularzu wypełnianym w ramach Zadania Konkursowego.

14. O wynikach konkursu BeMyBean poinformuje na prowadzonych przez siebie stronach na portalach Facebook.pl oraz Instagram.pl podając pseudonimy Laureatów, ilość przyznanych im punktów i kolejność przesłania formularza konkursowego z podaniem daty i godziny.

15. Wyniki wszystkich Uczestników konkursu będą dla nich widoczne od dnia ogłoszenia wyników (15.03.2024r.) pod podanym linkiem formularza konkursowego, podany w pkt 7b niniejszego Regulaminu.

16. Do 15 marca 2024 BeMyBean opublikuje na swoim portalu społecznościowym Instagram lub/oraz Facebook listę prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane w ramach Zadania Konkursowego.

17. Rozstrzygnięcie Konkursu jest ostateczne – nie przysługuje od niego odwołanie do BeMyBean lub jakiekolwiek osoby trzeciej; rozstrzygnięcie to nie może być przedmiotem reklamacji.

18. Nagroda zostanie wydana Laureatowi niezwłocznie po jego zgłoszeniu się i potwierdzeniu spełnienia warunków Regulaminu, w tym przedstawienia dowodu zakupu kawy, o której mowa pkt 7a Regulaminu, a także pod warunkiem podania danych niezbędnych do rozliczenia podatkowego.

19. Nagroda zostanie dostarczona na podany przez niego adres lub adres mailowy poprzez nadanie kurierem. Za wyraźną zgodą Laureata i BeMyBean możliwe jest również wydanie Laureatowi Nagrody osobiście w siedzibie BeMyBean mieszczącej się w Krakowie przy ulicy Na Dołach 8.

20. Laureat Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. W razie niezgłoszenia się przez Laureata do przedstawiciela BeMyBean po odebranie Nagrody w terminie 7 dni od dnia wysłania Laureatowi wiadomości e-mail o wygranej Nagroda przepada i nie przechodzi na kolejnego Uczestnika.

21. Reklamacje dotyczące spraw technicznych lub organizacyjnych związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora (i) pisemnie na adres BeMyBean: ul. Na Dołach 8, 30-704 Kraków (z dopiskiem „Konkurs”) lub elektronicznie na adres email: palarnia@bemybean.pl. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

22. BeMyBean jest administratorem Twoich danych osobowych, kiedy bierzesz udział w konkursie. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz – w celach podatkowych – adres zamieszkania i PESEL; będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, komunikacji mailowej, wydania nagrody, a także rozliczenia podatkowego, obsługi reklamacji i ochrony przed roszczeniami. Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez nas poza obszar EOG W szczególności Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Google Inc. na zasadach określonych w polityce prywatności Google, dostępnej pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału lub też otrzymania nagrody w Konkursie. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane co najmniej do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające nam usługi technologiczne, księgowo-rachunkowe oraz doradztwa prawnego lub podatkowego oraz urzędy skarbowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), w tym z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W zakresie wyznaczonym przez przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli uznasz, że doszło do ich naruszenia, daj nam o tym znać. W kwestii przetwarzania danych kontaktuj się z nami pod adresem palarnia@bemybean.pl. Możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

23. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez naszej pisemnej zgody, pod rygorem nieważności. Uczestnikami nie mogą być członkowie naszego personelu oraz także osoby im najbliższe, w tym członkowie ich najbliższych rodzin prowadzący z nimi wspólnie gospodarstwo domowe, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

24. Regulamin dostępny jest przez cały czas Okna Konkursowego na stornie internetowej bemybean.pl i pozostanie tam co najmniej do 29 lutego 2024 roku.

25. Rolą BeMyBean jest zorganizowanie Konkursu oraz czuwanie nad jego sprawnym przebiegiem. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z okoliczności, nad którymi nie mamy kontroli, w tym w razie konieczności zmiany terminu Konkursu z przyczyn od nas niezależnych.

26. Ten regulamin wyczerpująco i całościowo kształtuje zasady przeprowadzenia Konkursu i jest przyrzeczeniem publicznym, o którym mowa w art. 919-921 Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.