§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest BeMyBean Łukasz Stachurski, ul. Na dołach 8
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów sklepu internetowego www.bemybean.pl/sklep-z-kawa/
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na kody rabatowe zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowego jest zwiększenie lojalności klientów sklepu internetowego Organizatora
 6. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 7. Informacja o terminie zakończenia Programu MyBeans zostanie zamieszczona na stronie https://bemybean.pl/mybeans-program-lojalnosciowy/ z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego MyBeans punkty mogą zostać wymienione na kody rabatowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie z kawą www.BeMyBean.pl
 3. Organizator – BeMyBean Łukasz Stachurski, ul. Na dołach 8, 30-704 Kraków,
 4. Punkty – punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 5. Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie www.BeMyBean.pl, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie chęci na uczestnictwo w Programie.
 6. Uczestnik programu – Klient, który zarejestrował się w slepie internetowym BeMyBean.
 7. Katalog nagród- katalog kodów rabatowych przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie https://bemybean.pl/program-lojalnosciowy-mybeans/

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym BeMyBean oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą rejestracji online na stronie www.BeMyBean.pl klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu Lojalnościowego MyBeans
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są zgodnie z opisem na stronie: https://bemybean.pl/mybeans-program-lojalnosciowy/
 2. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na stronie Programu Lojalnościowego MyBeans

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody (kody rabatowe). Katalog nagród znajduje się w panelu Programu Lojalnościowego MyBeans. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 4. Wymiana zgromadzonych punktów na nagrody (kody rabatowe) odbywa się automatycznie w sposób opisany: https://bemybean.pl/mybeans-program-lojalnosciowy/
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 6. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.
 7. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres palarnia@bemybean.pl stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres palarnia@bemybean.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: BeMyBean Łukasz Stachurski
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres lukasz@bemybean.pl,
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://bemybean.pl/regulamin/
 7. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://bemybean.pl/regulamin-mybeans/
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.